DAG: Xin gia hạn thời gian CBTT định kỳ các BCTC trong năm 2019

.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn 02/2019/CV-DAG ngày 08/01/2019 của CTCP Tập đoàn nhựa Đông Á (MCK: DAG) về việc xin gia hạn thời gian CBTT định kỳ các BCTC trong năm 2019 như sau:

1. BCTC quý: Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Lý do: CTCP Tập đoàn nhựa Đông Á hoạt động theo mô hình tập đoàn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phải hợp nhất từ các Công ty con, nên rất khó khăn để hoàn thành đúng theo thời hạn quy định.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC Quý của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Nguồn: www.stockbiz.vn