Cục Thuế Tp.HCM thu ngân sách gần 270.000 tỷ năm 2018

.

Theo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 của Cục Thuế Tp.HCM, tổng thu ngân sách năm 2018 của địa phương này đạt 269.078 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa là 244.772 tỷ đồng, đạt 95,54% dự toán và tăng 10,25%; thu từ dầu thô đạt 24.306 tỷ đồng, bằng 193,36% dự toán và tăng 44,12% so với năm 2017.

Nếu không kể thu từ dầu thô, từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và lợi nhuận, số thu nội địa còn lại đạt 209.152 tỷ đồng, bằng 90,26% dự toán và tăng 12,78% so với năm trước đó.

Báo cáo của Cục Thuế Tp.HCM cho thấy, năm 2018 địa phương này thu được 144.029 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt 87,44% dự toán năm, tăng 12,17% và chiếm tỷ trọng 58,84% trên số thu nội địa trừ dầu thô.

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế Nhà nước là 25.078 tỷ đồng, tăng 13,34%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn nước ngoài đạt 60.161 tỷ đồng, tăng 4,07% và thu từ khu vực doanh nghiệp tư nhân 58.791 tỷ đồng, tăng 21,28% so với năm 2017.

Về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, trong năm 2018, Cục Thuế Tp.HCM đã phát hiện và truy thu thuế, phạt vi phạm hành chính lên đến 4.918 tỷ đồng.

Cục Thuế Tp.HCM cũng đã thực hiện thanh kiểm tra tại 20.086 doanh nghiệp, giảm 6,28% so với năm 2017. 

Ra quyết định truy thu thuế và phạt vi phạm hành chính về thuế 4.918 tỷ đồng, tăng 18,53%; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 615 tỷ đồng, tăng 8,85%; giảm lỗ 16.132 tỷ đồng, tăng 18,84%; nộp ngân sách nhà nước 3.834 tỷ đồng, tăng 37,31%.

Cơ quan này đã tổ chức kiểm tra tại cơ quan thuế 139.389 hồ sơ kê khai thuế. 

Số thuế truy thu, phạt và truy hoàn qua công tác thanh tra là 2.511 tỷ đồng, tăng 15%; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 392,5 tỷ đồng; giảm lỗ 8.966 tỷ đồng; nộp ngân sách 1.776 tỷ đồng.

Nguồn: vneconomy.vn